Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacja po zakończeniu projektu uwolnienia nazw regionalnych

W odpowiedzi na kierowane do NASK pytania dotyczące wykładni postanowień Regulaminów NASK w związku z zakończeniem realizacji projektu uwolnienia nazw regionalnych i zmianą Regulaminu nazw domeny .pl, o których była mowa we wcześniejszych komunikatach, zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem NASK w zakresie zagadnień, które wzbudziły duże zainteresowanie.

  1. Zgodnie z dotychczas publikowanymi przez NASK informacjami, uwolnienie nazw regionalnych, odpowiadających w szczególności nazwom gmin, powiatów i województw, w tym w wersjach zawierających polskie znaki diakrytyczne (IDN), zwanych dalej Nazwami Regionalnymi, o którym mowa w Zarządzeniu Dyrektora NASK nr 224 z dnia 08 października 2013 roku, zwanym dalej Zarządzeniem, zostało zakończone.
  2. W związku z uwolnieniem Nazw Regionalnych na podstawie Zarządzenia, na Nazwy Regionalne od dnia ich uwolnienia do publicznej rejestracji, na zasadzie "first come, first served", mogą być zakładane opcje w rozumieniu Regulaminu opcji na rejestrację nazwy domeny.
  3. Opcje założone na Nazwy Regionalne uwolnione do publicznej rejestracji, na zasadzie "first come, first served" na podstawie Zarządzenia będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie opcji na rejestrację nazwy domeny.
  4. Punkt 16 Regulaminu opcji na rejestrację nazwy domeny nie ma zastosowania do Nazw Regionalnych od dnia ich uwolnienia do publicznej rejestracji, na zasadzie "first come, first served", na podstawie Zarządzenia.
  5. Punkt 6c Regulaminu nazw domeny .pl z 18 grudnia 2006 roku w brzmieniu z dnia 10 grudnia 2013 roku nie ma zastosowania do Nazw Regionalnych uwolnionych do publicznej rejestracji, na zasadzie "first come, first served", na podstawie Zarządzenia.
  6. NASK nie planuje wprowadzenia Nazw Regionalnych uwolnionych do publicznej rejestracji, na zasadzie "first come, first served", na podstawie Zarządzenia, na listę domen regionalnych udostępnioną w witrynie internetowej NASK.
  7. NASK nie planuje zmiany polityki w zakresie Nazw Regionalnych uwolnionych do publicznej rejestracji, na zasadzie "first come, first served", na podstawie Zarządzenia, o ile zmiana taka nie będzie wymagana w związku ze zmianą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.