Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Regulamin opcji

Regulamin opcji na rejestrację nazwy domeny

 1. Opcja na rejestrację nazwy domeny (dalej "opcja") polega na uzyskaniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez podmiot, który zawarł z NASK umowę o opcję na nazwę domeny (dalej "Umowa") możliwości rejestracji tej nazwy domeny.

 2. Umowa zostaje zawarta na trzy lata, po których upływie opcja wygasa. Opcja wygasa również w przypadku rozwiązania Umowy.

 3. Umowa zostaje zawarta przy udziale podmiotu, który jest stroną porozumienia z NASK o obsłudze rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych oraz udostępnienia opcji na rejestrację nazwy domeny (lista takich podmiotów jest dostępna w witrynie internetowej: https://www.dns.pl), zwany dalej "Usługobiorcą", z dniem uzyskania przez NASK, za pośrednictwem Usługobiorcy, danych niezbędnych do udzielenia opcji osobie zainteresowanej jej uzyskaniem. Usługobiorca działa w imieniu i na rzecz uzyskującego opcję.

 4. Opcja jest możliwa wyłącznie w stosunku do nazwy domeny, która w dacie zawarcia Umowy jest utrzymywana na rzecz osoby trzeciej (abonenta). Opcji nie stosuje się do nazwy domeny, jeżeli trwa w stosunku do niej spór w rozumieniu Regulaminu nazw domeny z dnia 18 grudnia 2006r. opublikowanego w witrynie internetowej https://www.dns.pl/.

 5. Uzyskujący opcję może zarejestrować nazwę domeny wyłącznie po:

  1. rezygnacji abonenta z dalszego jej utrzymywania;
  2. usunięciu nazwy domeny z uwagi na niewniesienie należnej NASK opłaty, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 6. Informacja o uzyskaniu opcji zostaje ujawniona w publicznie dostępnej witrynie internetowej https://www.dns.pl, przy czym dane uzyskującego opcję mogą zostać ujawnione wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 7. Uzyskujący opcję jest obowiązany do bieżącego sprawdzania w witrynie internetowej https://www.dns.pl czy nazwa domeny, co do której uzyskał opcję, jest dostępna do rejestracji na jego rzecz.

 8. Informacje niezbędne do dokonania rejestracji nazwy domeny, odpowiadające informacjom wymaganym w ofercie, opisanej w Regulaminie o którym mowa w pkt 4 powyżej, powinny zostać przekazane NASK nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania przez NASK informacji o udostępnieniu do rejestracji nazwy domeny, co do której uzyskano opcje.

 9. Czynności uzyskania opcji, zmiany Usługobiorcy, przeniesienia opcji na osobę trzecią, a następnie rejestracji nazwy domeny dokonywane są w sposób zautomatyzowany, wyłącznie za pośrednictwem Usługobiorców.

 10. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zarejestrowania nazwy domeny przez uzyskującego opcję albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w punkcie 8.

 11. Opłata za uzyskanie opcji zostanie ustalona przez Usługobiorcę, przy czym niezależnie od jej wysokości, Usługobiorca przekazuje NASK kwotę wskazaną w publicznie dostępnej witrynie internetowej https://www.dns.pl.

 12. Opłata wniesiona z tytułu uzyskania opcji nie podlega zwrotowi, również w przypadku rozwiązania Umowy, ani zaliczeniu na poczet opłaty za rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny.

 13. W wyniku uzyskania opcji nie powstaje jakiekolwiek prawo do nazwy domeny. W przypadku poinformowania NASK przez osobę trzecią o możliwości naruszenia jej praw przez uzyskującego opcję, rejestracja nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu, chyba że osoba trzecia nie wystąpiła do właściwego sądu przeciwko uzyskującemu opcję lub nie przystąpiła do polubownego zakończenia sporu w terminie miesiąca od daty poinformowania NASK o zaistnieniu sporu.

 14. Umowa o opcję ulega rozwiązaniu bez prawa do zwrotu opłaty z dniem uzyskania przez NASK informacji o sporze w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. O uzyskaniu informacji NASK zawiadamia tylko Usługobiorcę.

 15. W przypadku doręczenia NASK orzeczenia wydanego przez właściwy sąd powszechny bądź polubowny lub ugody, z których treści wynika, iż opcja narusza prawa osoby trzeciej, Umowa ulega rozwiązaniu.

 16. Opcji nie można uzyskać na nazwę domeny regionalnej, w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w punkcie 4 powyżej.

 17. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2004 r.