Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Регламент доменних імен .pl

Регламент доменних імен .pl від 18.12.2006р.
(в редакції, що набула чинності з 01.12.2015 р.)

Ця версія Регламенту лише для інформаційного використання - єдина дійсна версія – польська.

 1. Цей Регламент визначає умови надання послуг мережею NASK що стосуються адміністрування імен в домені .pl.

ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Терміни, що використовуються в цьому Регламенті, означають:

  1. NASK - 'Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy' [Наукова та академічна комп'ютерна мережа, науково-дослідний інститут] з місцезнаходженням у Варшаві, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру (KRS) за номером 0000012938. Детальні дані NASK доступні на вебсайті NASK, за адресою www.dns.pl.

  2. Регламент - цей Регламент.

  3. Доменне ім'я - послідовність символів у Домені .pl. Символи, які можуть складати Доменне ім'я, їх кількість та умови їх розміщення вказані на вебсайті NASK.

  4. Домен .pl - один із доменів глобальної доменної системи, внесений до бази даних Internet Assigned Numbers Authority, що відповідає дволітерному позначенню Республіки Польща, відповідно до стандартів, що застосовуються Internet Assigned Numbers Authority.

  5. Партнер - суб’єкт, пов’язаний з NASK договором про співпрацю у сфері надання адміністративних та технічних послуг, внесений до актуального переліку Партнерів, розміщеного на вебсайті NASK.

  6. Оферент - суб’єкт, який з метою укладення Договору подав Оферту через Партнера.

  7. Абонент - суб'єкт, який є стороною Договору з NASK.

  8. Оферта - пропозиція укласти Договір із зазначенням Доменного імені, Абонента, серверів, призначених для адміністрування Доменного імені, та інших даних, необхідних для укладення та виконання Договору, як зазначено на вебсайті NASK.

  9. Адміністрування Доменного імені - надання мережею NASK можливості користувачам Інтернету використовувати вказані Абонентом дані, необхідні для комунікації в Інтернеті і розміщені в пам'яті пристрою, призначеного для цієї мети. Використання відбувається у відповідь на отримані цим пристроєм запити, які надходять від користувачів мережі Інтернет.

  10. Адміністративне та технічне обслуговування - сукупність дій, що виконуються NASK, необхідних для адміністрування Доменного імені, які включають в себе, зокрема, управління даними, наданими Абонентом і надання систем для обробки таких даних.

  11. Договір - угода між NASK та Абонентом, яка регулює питання адміністрування Доменного імені. Послуги NASK щодо адміністративної та технічної підтримки регулюються окремим договором, укладеним між NASK та Партнером.

  12. Зміна Абонента - передача на підставі Договору всіх прав та обов'язків Абонента третій особі.

  13. Спір - звернення третьої особи до Третейського або іншого суду, передбаченого законодавством, за захистом своїх прав, які могли бути порушені Абонентом внаслідок укладення або виконання Договору.

  14. Зміна делегування - зміна реквізитів серверів, призначених для адміністрування Доменного імені.

  15. Третейський суд - один з постійно діючих третейських судів, вказаних на вебсайті NASK, що діють при установах, які уклали з NASK угоди про співпрацю у разі вирішення спорів.

  16. Вебсайт NASK - вебсайт NASK, доступний за адресою www.dns.pl, присвячений, зокрема, питанням, пов'язаним з Договором.

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. Договір між NASK та Абонентом вважається укладеним з моменту прийняття NASK оферти, поданої через Партнера, але не пізніше моменту початку Адміністрування Доменного імені. Оферта, незалежно від того, в якій формі вона була подана Партнеру, надсилається Партнером на адресу NASK у формі, узгодженій між NASK і Партнером в окремому договорі.

 2. Наданням Оферти Оферент гарантує, що дані, які в ній містяться, є достовірними, а також, що подання Оферти та виконання Договору не призведе до порушення прав третіх осіб або законодавства, в тому числі, зокрема, що Доменне ім'я не буде використовуватися для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, управління ботнетами або для фішингу.

 3. NASK не перевіряє, чи порушує Абонент, укладаючи або виконуючи Договір, права третіх осіб або будь-які положення законодавства. Укладення Договору не означає надання Абоненту яких-небудь прав, пов'язаних з Доменним ім'ям, крім тих, що прямо випливають з Договору, а також не означає визнання того, що Оферта або виконання Абонентом Договору не порушує права третіх осіб.

 4. NASK може відмовити в прийнятті Оферти, зокрема, коли:

  1. Оферент не відповідає технічним умовам, визначеним на вебсайті NASK,
  2. NASK пов'язаний договором про Адміністрування того самого Доменного імені, яке було вказане в Оферті, або процес укладення такого договору триває, крім випадків, коли Оферта була варіантом, як це визначено окремими положеннями, опублікованими на вебсайті NASK.

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

 1. NASK здійснює адміністрування Доменного імені для Абонента та надає Адміністративні та технічні послуги для Партнера.

 2. Виконання Договору та пов'язаних з ним дій здійснюється NASK на підставі даних про Доменне ім'я та Абонента, наданих Партнером. Надані таким чином дані про Абонента, NASK розміщує в базі даних абонентів Доменних імен, яка є загальнодоступною на вебсайті NASK. NASK може запросити додаткові документи або інформацію щодо даних, пов'язаних з Офертою або Договором. У випадку фізичних осіб, для надання персональних даних необхідна їхня згода, відповідно до чинного законодавства.

 3. Партнер вносить оплату в розмірі та у порядку, встановленому окремим договором між NASK та Партнером. Розмір оплати за Адміністративне та технічне обслуговування, вказується у переліку платежів, що стягуються з Партнерів, опублікованому на вебсайті NASK. Обов'язок щодо оплати покладається на Партнера, а Абонент звільняється від нього.

 4. Абонент зобов'язаний через Партнера повідомляти NASK про будь-яку зміну даних, що стосуються Доменного імені або Абонента. У разі неповідомлення, NASK виконує Договір та пов'язані з ним дії, використовуючи отримані раніше дані.

СПІВПРАЦЯ З ПАРТНЕРОМ

 1. Абонент погоджується на надання Партнеру Адміністративного та технічного обслуговування, а також на здійснення Партнером дій, пов'язаних з Договором, при цьому дії або бездіяльність Партнера мають силу безпосередньо по відношенню до Абонента. Абонент, надаючи згоду, зазначену в попередньому реченні, несе відповідальність перед NASK за дії або бездіяльність Партнера, пов'язані з Доменним ім'ям, на яке поширюється дія Договору.

 2. Абонент, замість існуючого Партнера, може на умовах, викладених на вебсайті NASK, вказати іншого Партнера, виражаючи згоду, зазначену в пункті 11. З такою зміною згода, надана існуючому Партнеру, втрачає чинність по відношенню до NASK.

 3. Якщо договір про співпрацю у сфері надання Адміністративного та технічного обслуговування з Партнером, якому Абонент надав згоду, зазначену в пункті 11, розривається або закінчується, Абонент зобов'язаний подати у формі та в строк, визначені NASK, заяву щодо подальшої дії Договору, зокрема, щодо надання такої згоди іншому Партнеру на умовах, визначених на вебсайті NASK. У цей період Адміністративне та технічне обслуговування не здійснюється. Неподання заяви у формі або у строк, визначений NASK, або ненадання вищезгаданої згоди у зазначений строк дає право NASK розірвати Договір шляхом припинення Адміністрування Доменного імені. Діям з припинення Адміністрування Доменного імені може передувати призупинення Адміністрування Доменного імені, при цьому за обставин, коли під час такого призупинення згоду, про яку йдеться вище, буде надано, Договір продовжить діяти.

 4. NASK не є представником Партнера і не несе відповідальності за дії або бездіяльність Партнера.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. NASK несе відповідальність перед Абонентом за збитки, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання зобов'язань з боку NASK, при цьому сума відшкодування о бмежується п'ятнадцятикратним максимальним розміром плати, вказаним у переліку плати, що стягується з Партнерів, опублікованому на вебсайті NASK на дату початку розгляду справи про відшкодування таких збитків. Обмеження відповідальності не застосовується у разі заподіяння шкоди внаслідок навмисних неправомірних дій або в інших випадках, передбачених імперативними правовими нормами.

ЗМІНИ

 1. Зміна Абонента здійснюється через Партнера, за умови дотримання умов, зазначених у пункті 17 Регламенту.

 2. У разі повідомлення NASK про Спір, зміна Абонента Доменного імені, щодо якого виник Спір, призупиняється до завершення Спору, але не довше ніж на один рік з дати повідомлення NASK про виникнення Спору. Цей період може бути продовжений NASK за умови, що сторона Спору викаже, що Спір ще не закінчився. Відкладення Зміни Абонента не впливає на положення Регламенту про завершення дії Договор.

 3. Зміна Делегування здійснюється через Партнера.

 4. Пункти 3-6 застосовуються відповідно, за винятком пункту 6(b), стосовно Зміни Делегування.

СПОРИ

 1. У випадку, якщо третя сторона звертається до Третейського суду з позовом до Абонента, який ґрунтується на твердженні, що Абонент порушив права цієї третьої сторони в результаті укладення або виконання Договору, Абонент зобов'язаний передати до Третейського суду підписане арбітражне застереження в строк, вказаний у вимозі про підписання арбітражного застереження.

 2. Не підписання арбітражного застереження згаданого в попередньому пункті призводить до припинення дії Договору після закінчення тримісячного строку з дати, встановленої для підписання арбітражного застереження, причому цей строк скорочується до дати припинення дії Договору на підставі інших положень Регламенту, якщо ця дата припадає перед закінченням тримісячного строку з дати, встановленої для підписання арбітражного застереження. У випадку, якщо протягом періоду, зазначеного в попередньому реченні, Третейський суд поінформує NASK про те, що суд отримав підписане арбітражне застереження, розірвання Договору не відбувається. Положення цього та попереднього пунктів не застосовуються у випадках, передбачених імперативними нормами права.

 3. Остаточне рішення третейського суду або суду загальної юрисдикції що констатує порушення Абонентом прав третьої сторони, є підставою для розірвання Договору з таким Абонентом без строку попередження з боку NASK. Виконання судових рішень та дій, зазначених у попередньому реченні, може відбуватися на підставі процедур, опублікованих на вебсайті NASK.

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

 1. Договір укладається на невизначений строк і може бути розірваний Абонентом без дотримання терміну завчасного попередження. Розірвання здійснюється через Партнера, відповідно до пункту 13. Зокрема, відсутність з боку Партнера оплати, про яку йдеться в пункті 9, за надання Адміністративного та технічного обслуговування після першого року Адміністрування Доменного імені, з урахуванням другого речення в пункті 26, вважатиметься розірванням договору. NASK не вимагатиме від Абонента внесення таких платежів.

 2. NASK може розірвати Договір з дотриманням письмового трьохмісячного попередження про такий намір.

 3. Незалежно від причин, вказаних в інших положеннях Регламенту, NASK має право розірвати Договір без попередження у разі порушення Абонентом Регламенту.

 4. Припинення обслуговування Доменного імені з боку NASK рівнозначне розірванню Договору, однак дії щодо призупинення Адміністрування Доменного імені можуть передувати його припиненню. У випадку, якщо Партнер внесе оплату, про яку йдеться в пункті 9, за надання Адміністративного та технічного обслуговування після першого року Адміністрування Доменного імені, під час призупинення Адміністрування Доменного імені, яке було наслідком відсутності такої оплати, Договір продовжить діяти.

 5. У випадку, якщо NASK встановить, що використання Адміністрування Доменного імені спричиняє, може спричинити або вплинути на появу або поширення загрози безпеці або стабільності всесвітньої доменної системи або Домену .pl, NASK має право призупинити Адміністрування Доменного імені або змінити Делегування.

 6. Розірвання Договору не є підставою для відшкодування NASK частково або повністю платежів, зазначених у пункті 9, при цьому NASK не вимагатиме від Абонента ніяких оплат у зв'язку з розірванням Договору. NASK не втручається в питання розрахунків між Абонентом і Партнером.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Наслідки подання інформації, що не відповідає дійсності, надання помилкових, неповних або неправдивих даних Партнеру або NASK несе Оферент та Абонент.

 2. У справах, що стосуються Оферти або Договору, NASK може звертатися за адресами електронної пошти, наданими Оферентом або Абонентом. Кореспонденція, надіслана на таку адресу, вважатиметься доставленою. Кореспонденція Абонента може бути надіслана факсом або у вигляді вкладення до повідомлення, надісланого електронною поштою, однак NASK може вимагати доставки документа в оригіналі.

 3. Положення цього Регламенту не порушують прав споживачів, що випливають з правових норм, чинних у Республіці Польща.

 4. Регламент є невід'ємною частиною Договору, але у разі виникнення розбіжностей між положеннями Регламенту та Договору, застосовуються положення Договору.

 5. Абонент буде поінформований про зміни в Регламенті відповідно до правових норм. NASK може, зокрема через Партнера, інформувати Абонента про зміни Регламенту в електронному вигляді. Змінений Регламент є обов'язковим для Абонента, якщо Абонент не розірве Договір протягом 2 тижнів з моменту отримання повідомлення про зміну Регламенту. Строк попередження про розірвання Договору в такому випадку становить 1 місяць. Положення цього пункту не впливають на інші положення Регламенту, що стосуються розірвання Договору.

 6. Регламент у такій редакції набуває чинності з 1 грудня 2015 року, при цьому для Абонента, пов'язаного Договором на цю дату, Регламент у цій редакції є обов’язковим, якщо тільки Договір не буде розірвано відповідно до пункту 33, з дати зазначеної вище, або з дати, що випливає з пункту 33, залежно від того, яка з цих дат є пізнішою. По відношенню до Абонента, пов'язаного Договором про надання Абоненту Адміністративного та технічного обслуговування, Регламент у цій редакції набуває чинності на умовах, викладених вище, за умови, що Абонент попередньо надав згоду, зазначену в пункті 11 вище, на надання Адміністративного та технічного обслуговування Партнеру, така згода надається на умовах, викладених на вебсайті NASK (надалі – «Вибір Партнера»). Якщо вибір Партнера не буде зроблено до 1 грудня 2015 року, застосовуються положення пункту 35.

 7. Користування адміністративним та технічним обслуговуванням, що надається Абоненту мережею NASK, можливе лише до кінця розрахункового періоду, що застосовується до такого Абонента, визначеного на підставі Прейскуранта, та розпочатого до 2 грудня 2015 року. Якщо Вибір Партнера не буде здійснено до закінчення зазначеного вище періоду, NASK має право розірвати Договір шляхом припинення Адміністрування Доменного імені, такому розірванню може передувати призупинення Адміністрування Доменного імені після закінчення зазначеного вище періоду. Якщо під час такого призупинення буде вибрано Партнера, Договір продовжить діяти, а Регламент в такій редакції почне діяти для такого Абонента з моменту обрання Партнера.

 8. Незалежно від вищевикладеного, положення пунктів 34-36 щодо Абонентів, пов'язаних Договором, застосовуються з дати, що випливає з пункту 33 Регламенту, якщо тільки Договір не буде розірвано відповідно до положень цього пункту.

 9. У питаннях, не врегульованих Регламентом та Договором, застосовуються положення чинного законодавства Республіки Польща. Спори щодо зобов'язань, які випливають з Договору між Абонентом, який має місце проживання або зареєстрований офіс за межами території Польщі, та NASK, вирішуються судами загальної юрисдикції за місцезнаходженням зареєстрованого офісу NASK.