Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Polityka Rejestru domeny .pl dotycząca przeciwdziałania nadużyciom z wykorzystaniem nazw w domenie .pl z 24 maja 2019 r.

 

 1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK), pełniąc funkcję Rejestru, zarządza bazą unikalnych nazw w domenie krajowej najwyższego poziomu .pl. Dba o zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych Abonentom, będąc gwarantem dostępności, stabilności i bezpieczeństwa zarejestrowanych przez nich nazw w domenie .pl.
 2. Niniejsza Polityka jest deklaracją działań Rejestru domeny .pl podejmowanych w przypadku stwierdzenia nielegalnych lub nieuczciwych praktyk z wykorzystaniem nazw domeny .pl, zagrażających bezpieczeństwu i stabilności ogólnoświatowego systemu domen lub domeny .pl oraz użytkowników Internetu, korzystających z usług świadczonych z wykorzystaniem nazw utrzymywanych w domenie .pl.
 3. Działania podejmowane przez Rejestr są zgodne z Regulaminem nazw domeny .pl (dalej: Regulamin), obowiązującymi przepisami prawa, najlepszymi praktykami stosowanymi przez inne rejestry domen najwyższego poziomu oraz odpowiadają rekomendacjom organizacji koordynującej funkcjonowanie światowego Internetu ICANN.
 4. Rejestr domeny .pl w szczególności dąży do ograniczenia lub wyeliminowania następujących nielegalnych lub nieuczciwych praktyk, które w sposób rażący naruszają postanowienia Regulaminu:
  1. wykorzystanie nazwy domeny .pl do podszywania się pod systemy legalnie działającego podmiotu w celu wyłudzenia poufnych danych w tzw. technikach phishingowych;
  2. korzystanie z nazwy domeny .pl w celu rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania, powodującego niezamierzoną przez użytkownika oraz niezgodną z jego oczekiwaniami akcję w środowisku jego urządzenia;
  3. wykorzystywanie nazwy domeny .pl do sterowania i kontrolowania botnetów, czyli grup urządzeń zarządzanych centralnie, na których działa niepożądane oraz szkodliwe dla użytkownika oprogramowanie;
  4. korzystanie z nazwy domeny .pl w działaniach mających na celu uzyskanie nielegalnego dostępu do innych komputerów lub sieci;
  5. podanie przez Abonenta nieprawidłowych lub nieprawdziwych, a niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy o Utrzymywanie nazwy domeny .pl danych kontaktowych, jak również niepoprawienie tych danych lub brak ich aktualizacji w odpowiedzi na wezwanie Rejestru lub Partnera;
  6. posłużenie się danymi osoby trzeciej w celu zawarcia i wykonywania umowy o Utrzymywanie nazwy domeny .pl.
 5. Polityka nie obejmuje działań Rejestru domeny .pl w obszarze naruszeń dotyczących prawa do nazwy domeny .pl. Zgodnie z Regulaminem, spory dotyczące domen rozpatrywane są przed sądem polubownym lub powszechnym.
 6. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu nazwy utrzymywanej w domenie .pl w sposób sprzeczny z Regulaminem, NASK podejmuje działania prawne i techniczne, zmierzające do zaprzestania trwania naruszeń opisanych w niniejszej Polityce. Efektem działań może być m.in.:
  1. odmowa rejestracji nazwy domeny .pl;
  2. usunięcie z DNS nazwy domeny .pl lub przekierowanie jej na inne serwery nazw;
  3. rozwiązanie Umowy z Abonentem nazwy domeny .pl.
 7. Abonentowi nazwy domeny .pl, wobec którego podjęte zostały działania opisane powyżej, przysługuje możliwość odwołania w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez NASK tych czynności.
 8. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie nazw domeny .pl.
 9. W celu realizacji niniejszej Polityki Rejestr domeny .pl przyjmuje zgłoszenia pod adresem: info@dns.pl.