Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Wniosek

  Jak zarejestrować domenę .gov.pl?
 1. Zapoznaj się z Regulaminem nazw domen .gov.pl, po jego zaakceptowaniu będziesz mógł przejść do skryptu rejestracyjnego i wypełnić wniosek elektroniczny.
 2. Po wypełnieniu formularza, otrzymasz wniosek elektroniczny.
 3. Wniosek wymaga opatrzenia podpisem reprezentanta, tj. osoby uprawnionej do występowania w imieniu abonenta (zgodnie ze sposobem reprezentacji danej jednostki).
 4. Wypełnij i podpisz formularz zgłoszenia osoby ds. cyberbezpieczeństwa dla domeny.
 5. Opatrzone podpisem dokumenty prześlij na adres NASK. Adres skrytki ePUAP to: /NASK-Instytut/SkrytkaESP. Dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz także przesłać na adres gov@dns.pl.

Jednocześnie prześlij NASK odpowiednie dokumenty wykazujące umocowanie osoby/osób podpisujących. Pamiętaj, że brak wymaganej dokumentacji wstrzyma proces rejestracji domeny!

Przejście do Oferty zawarcia Umowy będzie możliwe po zaakceptowaniu poniższego Regulaminu nazw domeny .gov.pl.

Regulamin nazw domeny .gov.pl

§1. ZAKRES REGULAMINU

Regulamin określa warunki świadczenia przez NASK usług w zakresie utrzymywania nazw w domenie .gov.pl.

§2. DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938,
 2. Regulamin - niniejszy regulamin
 3. Nazwa - ciąg znaków w Domenie .gov.pl
 4. Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority,
 5. Domena .gov.pl - domenę drugiego poziomu w Domenie .pl dla podmiotów, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu,
 6. Wnioskodawca - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył NASK wniosek i na rzecz którego ma zostać zarejestrowana Nazwa w Domenie .gov.pl,
 7. Wniosek - wniosek o zawarcie Umowy określający Nazwę, Abonenta, serwery przeznaczone do utrzymywania Nazwy oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w Regulaminie,
 8. Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, której przedmiotem jest Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl,
 9. Abonent - Wnioskodawcę, który zawarł z NASK Umowę,
 10. Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl - zarejestrowanie przez NASK Nazwy w Domenie .gov.pl na rzecz Abonenta,
 11. Jednostkowy Akt Prawny - Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę, rozporządzenie lub zarządzenie tworzące podmiot, z cechami identyfikującymi podmiot wpisanymi do aktu prawnego.

§3. ZŁOŻENIE WNIOSKU I ZAWARCIE UMOWY

 1. Abonentami Nazw w Domenie .gov.pl mogą być powołane Jednostkowym Aktem Prawnym:
  1. organy władzy publicznej, z wyłączeniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz stowarzyszeń gmin,
  2. organy samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego,
  3. jednostki organizacyjne podległe Prezesowi Rady Ministrów lub ministrom albo nadzorowane przez te organy.
 2. NASK może odmówić przyjęcia Wniosku, jeśli Wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w §3 ust. 1 lub nie istnieje Jednostkowy Akt Prawny powołujący ten podmiot.
 3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Wniosku. Wnioskodawca składa Wniosek wyłącznie w postaci podpisanej elektronicznie, z zachowaniem wymogów opublikowanych w witrynie internetowej NASK.
 4. Przez złożenie Wniosku Wnioskodawca zapewnia, że dane w nim zawarte są prawidłowe, a złożenie Wniosku i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku.
 5. NASK nie dokonuje badania, czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Wniosek lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.
 6. NASK może odmówić przyjęcia Wniosku z przyczyn innych niż wymienione w §3 ust. 1 i 2, w szczególności gdy:
  1. Wnioskodawca nie spełnił opublikowanych w witrynie internetowej NASK warunków technicznych, określonych dla Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl,
  2. NASK jest związany umową o Wpis tej samej Nazwy, która została wskazana we Wniosku, albo trwa proces zawierania takiej umowy,
  3. przekazano Wniosek, który nie został podpisany elektronicznie, zgodnie z opublikowanymi wymogami,
  4. nie przekazano Wniosku w terminie 30 (trzydziestu) dni od rozpoczęcia procesu w witrynie internetowej NASK,
  5. nie usunięto błędów Wniosku w terminie wyznaczonym przez NASK,
  6. nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Wniosku, w terminie wyznaczonym przez NASK.

§4. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. W wyniku dokonania Wpisu Nazwy w Domenie .gov.pl NASK umożliwia użytkownikom Internetu korzystanie z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.
 2. Abonent zobowiązany jest zawiadomić NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy lub Abonenta. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę.
 3. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych). Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia przez NASK szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Wnioskodawcę i Abonenta.

§5. ZMIANY

 1. Zmiana Abonenta może nastąpić jedynie na rzecz podmiotu spełniającego kryteria, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych w postaci podpisanej elektronicznie na formularzu zmiany Abonenta, udostępnionym w witrynie internetowej NASK, określonym dla Nazw w Domenie .gov.pl i z zachowaniem wymogów tam określonych.
 3. Zmiana danych o serwerach przeznaczonych do utrzymywania Nazwy, zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta w postaci podpisanej elektronicznie na formularzu zmiany delegacji, udostępnionym w witrynie internetowej NASK, określonym dla Nazw w Domenie .gov.pl i z zachowaniem wymogów tam określonych.
 4. W przypadku zmiany Abonenta lub zmiany delegacji, o której mowa w ustępach powyższych, §3 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować NASK o zmianie lub uchyleniu Jednostkowego Aktu Prawnego, który stanowił podstawę zawarcia Umowy, o ile taka zmiana ma lub może mieć wpływ na spełnianie przez Abonenta wymagań określonych w §3 ust. 1 Regulaminu.

§6. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w postaci podpisanej elektronicznie pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku powzięcia przez NASK uzasadnionego podejrzenia, że Wpis Nazwy w Domenie .gov.pl spowodował lub może spowodować:
  1. zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu Nazw w Domenie .gov.pl lub w Domenie .pl lub
  2. zagrożenie dla bezpieczeństwa lub interesów użytkowników i stabilności sieci Internet lub
  3. zagrożenie dla bezpieczeństwa lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej,
  NASK jest uprawniony do dokonania w każdym czasie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezbędnych do ograniczenia lub odwrócenia takiego zagrożenia.

§7. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Abonent przyjmuje do wiadomości, że CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON, działające jako Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działające na poziomie krajowym , o których mowa w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, mogą okresowo przeprowadzać oceny bezpieczeństwa, w tym w zakresie związanym z Nazwami w Domenie .gov.pl. Działania takie mogą być przeprowadzane bez uprzedzania o tym Abonenta.
 2. Abonent zobowiązany jest stosować się do rekomendacji związanych z Nazwami w Domenie .gov.pl, wydawanymi w ramach realizacji zadań ustawowych przez CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON.
 3. Abonent, który korzysta z Nazwy w Domenie gov.pl dla celów usług poczty elektronicznej, zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności mechanizmy SPF (Sender Policy Framework), DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) oraz DKIM (DomainKeys Identified Mail), oraz metody uwierzytelnienia dwuskładnikowego.
 4. Abonent wyznacza osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów dotyczących cyberbezpieczeństwa w zakresie związanym z Nazwą w Domenie .gov.pl i przekazuje informacje o niej do NASK wraz z danymi kontaktowymi, w szczególności numerem telefonu i adresem e-mail.
 5. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania NASK przez CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON informacji o niestosowaniu się przez Abonenta do rekomendacji lub niestosowaniu zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, NASK wstrzyma utrzymywanie Nazwy.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach dotyczących Wniosku lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Wnioskodawcę i Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną.
 2. O zmianie Regulaminu Abonent będzie informowany z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian.